Kasa na
nową
technologię

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin promocji „Kasa na nową technologię” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki sprzedaży premiowej urządzeń fiskalnych marki NOVITUS, produkowanych przez COMP S.A., które należy spełnić, aby otrzymać Rabat opisany dalej w ust. 5 (dalej: „Promocja”).

2. Promocja skierowana jest do Przedsiębiorców, którzy zakupią i zafiskalizują kasę Novitus ONE w czasie trwania promocji, określonym w ust. 6.

3. Promocją są objęte kasy, zakupione u wybranych Autoryzowanych Przedstawicieli firmy COMP S.A. Aktualny wykaz znajduje się na stronie kasanatechnologie.pl/gdzie-kupic

4. COMP S.A. jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Nagrodą w promocji „Kasa na nową technologię” jest rabat pośredni (dalej: „Rabat”) w kwocie 300 PLN (słownie: trzysta złotych) brutto, przyznawany każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji, o których mowa w §3 i §4 niniejszego Regulaminu.

6. Czas trwania Promocji: od 01.09.2021 do 30.11.2021 z możliwością przedłużenia.


§ 2
Definicje


1. Organizator Promocji – Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 522-00-01-694 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 14 795 470,00 złotych (dalej: „COMP”).

2. Uczestnik – przedsiębiorca, który w ramach własnej działalności gospodarczej wykonuje sprzedaż lub świadczy usługi ewidencjonowane przy użyciu Urządzeń fiskalnych marki NOVITUS.

3. Autoryzowany Przedstawiciel – przedsiębiorca, który ma zawarte umowy z COMP SA i jest uprawniony do sprzedaży Urządzeń fiskalnych i/lub serwisowania tych urządzeń.

4. Rejestracja w Promocji – wprowadzenie przez Uczestnika w terminie do 15 grudnia 2021 wszystkich niezbędnych danych oraz udzielenie zgód w formularzu rejestracyjnym udostępnionym na stronie: kasanatechnologie.pl/rejestracja

5. Okres Weryfikacji – termin do 30 dni, licząc od daty potwierdzenia przesłanego formularza rejestracyjnego, w którym dokonane zostanie sprawdzenie danych, złożonych oświadczeń i wyjaśnienie nieprawidłowości danych zawartych w formularzu oraz ew. reklamacji, kończący się przyznaniem lub odmową prawa do Rabatu.

6. Rabat - obniżenie ceny kasy o kwotę 300 zł brutto, udzielone bezpośrednio przez COMP S.A., przysługujące klientowi.

7. ID zgłoszenia – unikalny numer nadawany podczas rejestracji Uczestnika w Promocji. Znajduje się w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację Uczestnika w Promocji.

8. Nota księgowa uznaniowa – dokument księgowy, wskazujący wartość udzielonego Rabatu, ze wskazaniem wartości VAT zawartej w kwocie brutto udzielonego Rabatu, przekazany celem dokonania przez podatnika prawidłowego rozliczenia podatków, związanych z zakupem kasy.


§ 3
Zasady uczestnictwa w Promocji


1. W Promocji może wziąć udział każdy przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

a. W okresie od 01.09.2021 do 30.11.2021 zakupił i zafiskalizował kasę fiskalną Novitus ONE u Autoryzowanego Przedstawiciela, biorącego udział w Promocji (aktualny wykaz na stronie kasanatechnoligie.pl/gdzie-kupic)

b. Prawidłowo i w terminie dokonał rejestracji w Promocji na stronie kasanatechnologie.pl/rejestracja

2. Uczestnik wypełniając formularz za pośrednictwem strony:  kasanatechnologie.pl/rejestracja akceptuje Regulamin Promocji.

3. Wypełnianie i przesyłanie formularza jest możliwe wyłącznie w okresie wskazanym w § 2.pkt.4. Po tym terminie formularz nie będzie dostępny.
§ 4
Zasady przyznawania Rabatu


1. Uczestnik, który uzyskał prawo do Rabatu i spełnił łącznie warunki wymienione w §3., aby zrealizować i otrzymać rabat, obowiązkowo wypełnia formularz rejestracyjny do Promocji. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania następujących informacji:

Sekcja I: informacje o kupującym i osobie reprezentującej:

• nip przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
• nazwa przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
• adres przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
• nr firmowego rachunku bankowego, na który zostanie przekazany Rabat,
• Imię i nazwisko osoby wypełniającej zgłoszenie i uprawnionej do reprezentowania zgłaszanego przedsiębiorstwa
• nr telefonu
• adres e-mail, na który należy przesłać notę księgową uczestnikowi. Wypełnienie i przesłanie formularza jest oświadczeniem o wyrażeniu zgody na elektroniczne przekazanie noty księgowej.

Sekcja II: informacje o urządzeniu i serwisie:

• nr seryjny zakupionej kasy fiskalnej
• numer ewidencyjny kasy fiskalnej, nadany przez CRK podczas fiskalizacji
• NIP Autoryzowanego Przedstawiciela marki Novitus, sprawującego opiekę serwisową zgłaszanej kasy fiskalnej
• data zakupu kasy fiskalnej
• załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia dokumentu: Raport Fiskalny Fiskalizacji (umożliwiający weryfikację poprawności danych: numer ewidencyjny, numer seryjny (fabryczny), NIP serwisu, data fiskalizacji)

2. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie danych niezbędnych do wypłaty Rabatu, określonych szczegółowo w formularzu, a następnie potwierdzenie ich poprzez akceptację przesłanej wiadomości e-mail jest warunkiem niezbędnym dla wypłaty Rabatu.

3. Za prawidłowość danych podanych w formularzu odpowiada Uczestnik zgodnie z oświadczeniami zawartymi w tym formularzu.

4. Po wysłaniu wypełnionego formularza Organizator prześle na podany przez Uczestnika adres e-mail wiadomość zawierającą komplet danych wprowadzonych do tego formularza, celem umożliwienia Uczestnikowi sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych. Uczestnik ma obowiązek potwierdzić poprawność danych, ewentualnie zgłosić poprawki. Brak potwierdzenia przez Uczestnika poprawności zawartych w wiadomości e-mail danych będzie skutkować odmową rejestracji w Promocji, a w konsekwencji odmową wypłacenia Rabatu.

5. W terminie do 30 dni od potwierdzenia poprawności przesłanych danych z formularza i po pozytywnej weryfikacji danych Uczestnik otrzyma przelew kwoty 300 zł tytułem Rabatu na wskazany rachunek bankowy.

6. Rabat stanowi przychód Uczestnika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz rozliczeniu przez Uczestnika.

7. Po wypłaceniu Rabatu na dane przekazane w formularzu zostanie wystawiony dokument Nota księgowa uznaniowa. Równocześnie do Uczestnika, na wskazany adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z linkiem do pobrania ww. dokumentu w formacie PDF.

8. W przypadku Uczestnika, będącego czynnym podatnikiem VAT, otrzymanie Rabatu wiąże się z obowiązkiem skorygowania VAT naliczonego i rozliczenia go z Urzędem Skarbowym.

9. Nota księgowa uznaniowa zawiera podatek VAT i na podatniku VAT ciąży obowiązek odpowiedniego zaewidencjonowania jej w pliku JPK-VAT.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Użytkownika błędnego numeru rachunku bankowego i w wyniku tego przekazania Rabatu na niewłaściwy rachunek.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Uczestnika błędnych danych Uczestnika i w wyniku tego wystawienia dokumentu Nota księgowa uznaniowa na te dane.


§ 5
Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie kasanatechnologie.pl.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w zakresie czasu trwania promocji, zmiany zasad oraz wysokości Rabatu. Zmiany obowiązywać będą od czasu ich publikacji na stronie kasanatechnologie.pl w formie Aneksu do Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.


COMP SA, Warszawa, 01.09.2021r.